Miljörådet på Gripsholmsskolan samlar pengar till skogen

av Katrin Nilsson
Gripsholmsskolan i Mariefred.

Gripsholmsskolans miljöråd uppmärksammar nu att Sveriges naturskogar är hotade. Genom Naturskyddsföreningen samlar man in pengar för att skydda dem.
– Vi i miljörådet på Gripsholmsskolan har startat en insamling för att skydda våra naturskogar. Skogens biologiska mångfald befinner sig nämligen i kris. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden, skriver miljörådet i en insamling som man har delat på Facebook.

Insamlingen görs alltså genom Naturskyddsföreningen som uppmanar alla att hjälpa till att skydda skogen för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Idag har större delen av naturskogen i Sverige avverkats och ersatts av kalhyggen eller trädplanteringar. 

En studie från Lunds och Umeås universitet visar att en fjärdedel av Sveriges oskyddade naturskogar försvunnit mellan 2003 och 2019. Fortsätter avverkningen i den takten kommer alla oskyddade naturskogar vara borta 2070.

Naturskyddsföreningen vill begränsa skogsavverkningen för att rädda arter. Dessutom lyfter man fram att skogen binder kol och därför motverkar klimatförändringarna. 

Samuel Hårdstedt och Elice Piri är med i Gripsholmsskolans miljöråd.

Branschorganisationen Skogsindustrierna menar däremot att ”förutsättningar för biologisk mångfald i skogen har förbättrats de senaste 30 åren. Till exempel har mängden död ved och andelen gammal skog ökat med 80 procent på mark där det bedrivs skogsbruk. Mängden grova lövträd har också tredubblats.”

Enligt svensk lag ska man i skogsbruket både ta hänsyn till miljöaspekter och lönsamhet. 

Miljömålet innebär bland annat att en biologisk mångfald ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma där ska kunna leva i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.

Produktionsmålet innebär enligt skogsvårdslagstiftningen att skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt för att ge god avkastning. Här ska skogsägarna alltså göra en avvägning mellan miljömålen och produktionsmålen. 

Andelen naturskog minskar i Sverige.

Gripsholmskolans miljöråd väljer nu alltså att sätta strålkastarljuset på den svenska skogen. Så här skriver miljörådet om sin insamling:

”Det kan inte fortsätta så här. Svenskt skogsbruk är inte hållbart utan måste ställa om! Stöd gärna vår insamling så bidrar vi tillsammans till Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.”

Läs även:

Lämna ett svar