Viktigt att göra Yngern till vattenskyddsområde

av Katrin Nilsson
Yngern är en vacker sjö med en unik fauna.

Åke Andersson föreslår i ett medborgarförslag till Nykvarns kommun att man ska göra Yngern till vattenskyddsområde.
– Sjön är vacker och vattnet är rent och fint. Yngern är väl värd att slå vakt om och vårda och det är akut nu eftersom det redan finns signaler att den är hotad.

Att sjön är värdefull ur miljöperspektiv är också kommunen medveten om. En tydlig signal tycker Åke är att man har den gula forssländan på sitt stadsvapen. 

– Den gula forssländan som finns vid Yngern är ett bevis på att vattnet är rent och fint. Forssländan trivs bara då. 

Åke Andersson har alltså lämnat in ett medborgarförslag med en begäran om att Yngern ska bli vattenskyddsområde. 

Länsstyrelsen har också tidigare föreslagit att ett vattenskyddsområde inrättas. I ”Sjön Yngerns vattenkvalitet 1987–2012” skriver man att Yngern har riksintresse både på grund av sin biologiska mångfald, rika fauna och flora samt för friluftslivet. 

Åke Andersson är aktiv i båtklubben.

I utredningen betonar man också att Yngern, Stockholms läns tredje största sjö, är utpekad i ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010” som en viktig reservvattentäkt och prioriterad för den framtida vattenförsörjningen.

Åtgärder som Länsstyrelsen föreslog var bland annat:

• En översyn av vattenregleringen bör göras. Om behov finns bör en naturvårdsanpassad regim skapas.

• Åtgärda undermåliga enskilda avlopp (tillsyn)

• Tillsyn av djurhållning inklusive hästhållning. Djurhållning i strandnära lägen bör undvikas.

• Fysisk exploatering av stränder bör minimeras.

• Ett vattenskyddsområde bör inrättas. Regionens tillgång på reservvatten bör säkerställas

• Skogsbruk och markavvattning i nära anslutning till sjön bör undvikas

Att man gör vattenskyddsområde behöver inte, som en del tror, göra att nykvarnsborna inte kan använda området. Det beror på vilka restriktioner man bestämmer, betonar Åke.

  I Bornsjön, där är det vattentäkt, får man i stort sett inte göra någonting. Man får inte bada, man får inte fiska. Men i Vällingen, som ligger granne med Yngern och också är vattenskyddsområde, är inte reglerna så strikta. Restriktionerna kan vara olika.

Den gula forssländan som finns med i Nykvarns vapenär är en jättefin symbol för den visar att det är bra vattenkvalité.

På samma gång är en av poängerna med att göra Yngern till vattenskyddsområde att man skärper kraven och aktiviteterna på själva sjön är också viktig att reglera. Tvåtaktsmotorer är till exempel en stor miljöfara, betonar Åke

  Jag är själv aktiv i båtklubben i Nykvarn och det är många som kör tvåtaktsmotorer. Det är riktigt illa, för det är som att hälla ut hälften av bensinen rakt ut i sjön. Det är så taskig förbränning på en tvåtaktsmotor. 

Åke Andersson menar att man i framtiden kan ha kravet att man behöver ha en elmotor för att köra på sjön. 

– Det finns elmotorer som är bra. Det är klart att några kanske protesterar mot det som av olika anledning inte kan skaffa en elmotor, men det måste bli så förr eller senare.

En anledning att Åke har lämnat in förslaget nu är att han är oroad över att han och andra nykvarnsbor märker att sjön förändrats och enligt VISS (vatteninformationsystem Sverige) uppnår sjön i dagsläget inte god kemisk status.

– Jag är ju aktiv i båtklubben och flera medlemmar har märkt att fisket blivit sämre och bottenvegetationen har förändrats. Några menar att på vissa ställen, där de tidigare fått fisk, finns inga idag.

Speciellt allvarligt anser han att det är på grund av att Yngern är utmärkt som potentiellt vattenskyddsområde och en dag kommer sjön att kunna behövas till dricksvatten. I sitt medborgarförslag har Åke listat en rad åtgärder som man behöver genomföra om man gör sjön till vattenskyddsområde.

– Det innebär att man kan ställa krav vad gäller, byggnationer, avlopp och skogsavverkning. Alla sådana saker påverkar vattenkvaliteten. Både det här, båttrafik och andra aktiviteter i och kring sjön blir reglerat ifall det blir ett vattenskyddsområde. 

Det är akut nu att ta itu med att bevara den fina vattenkvalitén som Yngern har menar Åke. Det finns alltså redan signaler på att den är hotad.

– Den gula forssländan är en jättefin symbol för den visar att det är bra vattenkvalité. Blir den sämre försvinner sländan. Jag har själv bott i Nykvarn länge och jag har sett gul forsslända genom åren, men det var ett tag sedan. Jag är inte säker på att den finns kvar längre. 

Läs även:

Lämna ett svar