Avverkade lindar mycket värdefulla enligt Naturskyddsföreningen 

av Katrin Nilsson
Även på gården längre norrut på Nygatan ska enligt detaljplanen kunna byggas fastigheter i anslutning till där lindarna idag står. Foto Katrin Nilsson

De fem lindar på Nygatan som nu tagits ned inför starten av Deromes byggprojekt omfattades av biotopskydd, men Strängnäs kommun ansökte om dispens för att kunna avverka träden i allén.  

– Träden är viktiga i stadsmiljön. Man pratar ju om grön infrastruktur och det är vägarna för det biologiska livet, säger Karl Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland.

Alléer har ett biotopskydd. I landskapet i stort är den gröna infrastrukturen viktig, men den existerar även i en mindre skala inne i städerna, betonar Karl Axel.  

– Det finns väldigt många arter i staden. Staden har en rik biologisk mångfald.  

Här är äldre träd särskilt viktiga.  

– Gamla träd tar väldigt lång tid att återskapa. Det handlar om hundratals år.  

Träden utgör substrat, de är alltså ett underlag, som en växt, ett djur eller en svamp lever på 

– De är viktiga för det lokala växt- och djurlivet. Många arter är kopplade till stora träd.  

I en dispens från Länsstyrelsen har kommunen fått tillåtelse att ta ned ”erforderligt antal” lindar i allén på Nygatan. 

Erik Nordlund, projektchef på Derome, skriver i ett skriftligt meddelande att det på grund av deras byggprojekt inte gick att ha kvar träden och hänvisar till dispensen som kommunen fått för att ta ner lindarna.  

”Vi har full förståelse för att befintliga lindar är vackra och har ett stort mervärde, vi hade gärna undvikit att ta ner dem. Men om de på sikt inte kan överleva på grund av att ledningar och schakter går fram så är det bästa att återplantera nya fina lindar som har rätt förutsättningar för överlevnad samtidigt som de passar in i gatubilden. 

Den 4 eller 5 april blev fem av lindarna i allén på Nygatan i Mariefred helt eller delvis nedsågade. Foto Katrin Nilsson

Som kompensationsåtgärd ska borttagna träd ersättas med lika många nya lövträd inom eller i nära anslutning till planområdet. Träden ska ha en stamdiameter på minst 12-14 cm.” 

Lindarna i allén är troligtvis från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Företaget som Strängnäs kommun anlitat för inventeringen av läderbagge bedömer att de är av arten Tilia cordata eller Skogslind. 

– Läderbaggen är en art som ingår i art- och habitatdirektivet från EU. Den är skyddad enligt det. Här har kommunen ansvaret på grund av att man har den här typen av miljöer, betonar Karl Axel. 

Enligt inventeringen bedömer man att träden har dåliga förutsättningar för att hysa läderbagge men i ett antal av träden var håligheterna så pass långt ned i trädet att de inte kunde undersöka dem. I de träden skulle det kunna finnas läderbagge. Men de ansåg att på grund av att träden hade håligheter som var öppna uppåt kunde det lätt ta sig in fukt i träden, vilket man bedömde gjorde det till en olämplig plats för läderbaggen. 

På samma gång menar Karl Axel att man behöver planera långsiktigt. 

Även om det inte finns läderbagge i dag kan det finnas om 50 år. Det är det som man ska tänka på när det gäller de ekologiska värden, att sträva efter ekologisk kontinuitet. 

Det finns också betydligt fler motiv till att det finns ett biotopskydd för alléer än bevarandet av läderbaggen. Skyddet av alléer syftar till att uppfylla våra nationella miljökvalitetsmål och EU:s art- och habitatdirektiv. Enligt Naturvårdsverkets kriterier är de ”restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter.” 

De äldre träden har extra höga naturvärden eftersom det finns en brist på gamla träd och de få som är kvar ofta växer i allé. De här träden är livsmiljö för ett stort antal arter. Det är insekter, lavar, svampar och mossor. Dessutom kan fåglar och fladdermöss häcka och vila sig i träden. Fåglar kan också hitta föda i form av insekter och frön.  

Naturvårdsverket lyfter också fram hur alléer har ett estetisk och kulturhistoriskt värde som del av landskapsbilden.  

Karl Axel Reimer betonar alléns betydelse för människorna.  

– Det ger skugga och temperatursänkning i gatumiljöer. Det bidrar till att fånga in en del luftföroreningarna och blir livsmiljö för till exempel olika insekter, fåglar och fladdermöss. Man får en massa det som kallas ekosystemtjänster från gamla träd.  

Karl Axel Reimer är ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland.

– Dessutom skapar alléer ett spridningsband för olika arter. Det är viktigt i en stadsmiljö att man bibehåller den här strukturen som träden ger. 

Den här dispensen som kommunen fick från Länsstyrelsen 2017 skickades bara till Strängnäs kommun och Naturvårdsverket, men inte till Naturskyddsföreningen som alltså inte kände till att det tagits ett beslut om dispens förrän träden avverkades.

Läs även:

Lämna ett svar