Fler lindar kan komma att avverkas på Nygatan i Mariefred 

av Katrin Nilsson
Lindarna omfattades av biotopskydd, men Strängnäs kommun hade tidigare ansökt och fått om dispens från Länsstyrelsen för att kunna avverka träden i allén.

MT/Måsen har tidigare skrivit om lindarna på Nygatan i Mariefred som togs ned i samband med ett byggprojekt som startades i april i år. Även de kvarvarande lindarna i allén omfattas av dispensen som ger kommunen möjlighet att avverka dem.  

Det var fem lindar på Nygatan som togs ned inför starten av Deromes byggprojekt. De omfattades av biotopskydd, men Strängnäs kommun hade tidigare ansökt om och fått dispens från Länsstyrelsen för att kunna avverka träden i allén.  

Naturskyddsföreningen Sörmland ansåg att de avverkade lindarna var mycket värdefulla eftersom träd som växer i allé är essentiella för den biologiska mångfalden. 

– Träden är viktiga i stadsmiljön. Man pratar ju om grön infrastruktur och det är vägarna för det biologiska livet, säger Karl Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. 

Naturskyddsföreningen överklagade en tidigare dispens att bygga i närheten av träden men det här beslutet från 2017 skickades bara från Länsstyrelsen, där det handlagts, till Strängnäs kommun och Naturvårdsverket. Naturskyddsföreningen kände alltså inte till det.  

Peter Lantz, som var handläggare för dispensen på Länsstyrelsen, kan inte svara på varför beslutet inte skickades till Naturskyddsföreningen som tidigare hade överklagat.  

– Beslutet är skickat till Naturvårdsverket, men inte till Naturskyddsförening. Jag kan inte säga varför så här i efterhand.  

En motivering, som MT/Måsen skrivit om tidigare, var att träden, enligt det företag som gjorde inventeringen, hade dåliga förutsättningar för att hysa läderbagge. Annars är texten i dispensen mycket kortfattad. När Peter tittar på beslutet nu, tycker han själv att det är konstigt att det inte står mer om varför dispensen getts.  

– Det är för dåligt motiverat vårt beslut, men det är inte så mycket att göra åt idag. 

Det är heller inte preciserat hur många träd som kan avverkas, utan det står att man kan ta ner ”erforderliga” träd i allén. Eftersom detaljplanen redan var beslutad utan att man hade ansökt om dispens från biotopskyddet tyckte Peter att det var svårt att neka.  

– Jag tror att vi hade något slags resonemang kring att det, i det här skedet, i princip var svårt att sätta stopp för byggnationen.  

Peter menar att kommunen borde utrett frågan med allén tidigare. 

– Det är en så pass liten plan till skillnad från en större plan där man kanske inte kunnat ta in alla detaljer. Här kan man ju inte ha missat att det fanns alléträd. Det måste man ha tänkt på. 

– Det blir tokigt. Detaljplanen skulle inte fått antagits under de här förutsättningarna. Man hamnar i en konstig situation. Frågeställningen om allén är ju indirekt redan hanterad i detaljplanen. 

Men oavsett hur processen såg ut när man tog fram detaljplanen har Länsstyrelsen uppgiften att se till att biotopskyddet fungerar.  

– Jo alla planer kommer ju hit och Länsstyrelsen lämnar synpunkter. Då kan det ju till och med hända att man stoppar planer.  

Anders Härnbro, som idag är ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, var inte förtroendevald politiker i kommunen när beslutet togs. 

– Jag vet inte hur man tänkte när man sökte dispensen, men varje sådant objekt måste man fundera över.  

Här menar Härnbro att man ständigt gör den här typen av bedömningar. 

– Det är hela tiden avvägningen mellan olika saker som en biotop och en plan för bostäder som kan utveckla orten. Det är de besluten som man sitter där för att ta. 

Om det kommer in en ansökan om ett bygglov, som gör att man måste ta ner de träden som är kvar på Nygatan, kommer den av allt att döma beviljas. 

– Det finns inga andra beslut och inga andra riktlinjer som säger något annat än att ett sådant bygglov ska beviljas.  

När det är möjligt kan kommunen vilja spara träden i en sådan här situation. 

– Det har ju också på senare tid gjorts detaljplaner där man bevarat äldre träd. Eftersom det här är en dispens från ett skydd är naturligtvis det generella att vi har skyddet. Det finns ju där.  

Anders Härnbro.

I dispensen finns stipulerat att det ska planteras nya träd, men det står inte när det ska ske.  

– Jag får bli svaret skyldig på återplanterandet, men vi ser det som väldigt viktigt att de ska upp igen. 

Det finns idag ingen plan från politiskt håll att ta upp diskussionen med ägaren om man skulle kunna göra en byggnation som gör det möjligt att spara träden.  

– Som det ser ut nu, har vi inte planerat att ha det. Det vore intressant att höra hur de tänker kring det, men som man kan se i detaljplanen är utrymmena ganska begränsade. 

Anders Härnbro betonar att om man har synpunkter på detta eller något annat ska man höra av sig till kommunen. I det här fallet kan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vara lämplig att kontakta.  

– Så är det ju alltid. Om man har några synpunkter på saker och ting ska man kontakta kommunen.  

Läs även:

Lämna ett svar