Utbredd bostadsbrist i Södermanland

av Mariefreds tidning/Måsen

Bostadsmarknaden är i obalans och bostadsbristen är utbredd. Konsumenternas efterfrågan möter inte ett utbud av bostäder som faktiskt svarar mot de behov som finns. Flera grupper, såväl unga som äldre, har en utsatt ställning på bostadsmarknaden samtidigt som antalet avhysningar såväl som den strukturella hemlösheten ökat. Detta framgår av Länsstyrelsens nya rapport om läget på bostadsmarknaden i Södermanland.

Strukturell hemlöshet uppstår när hushåll utan social problematik inte kan ta sig in på bostadsmarknaden av egen kraft exempelvis på grund av ekonomisk utsatthet till följd av svag förankring på arbetsmarknaden. Avhysningarna ökade under 2022 med 9 procent jämfört med föregående år. En stor utmaning inom bostadspolitiken är att skapa möjligheter för alla människor, oavsett betalningsförmåga, att ta sig in på bostadsmarknaden.

Södermanlands län har en högre andel äldre personer än riksgenomsnittet och denna grupp ökar stadigt. Detta ställer högre krav på boenden med större tillgänglighet och trygghet. Sex av länets kommuner har fortfarande underskott på utbudet av särskilt boende för äldre. Länet har samtidigt landets högsta arbetslöshet samt hög försörjningskvot. Detta innebär stora utmaningar kopplat till kommunernas planering framåt.

Befolkningsökningen i Södermanlands län uppgick till 765 personer förra året, den lägsta sedan år 2004. Det färdigställdes samtidigt 1 631 nya bostäder under året vilket gör att det tillkom drygt två nya bostäder per ny invånare detta år. Bostadsbyggandet i länet har de senaste åren legat på en hög nivå och det byggdes under 2022 i den takt som behövdes för att inte trångboddheten skulle öka i länet. Byggtakten behöver fortsätta hållas på en hög nivå då det finns ett stort uppdämt behov av bostäder som skapats under längre tid.

– Det är fortfarande underskott på bostäder i Södermanlands län och bostadsbristen är utbredd. Kommuner, verksamma aktörer och staten behöver alla ta ansvar och samarbeta för att klara arbetet med bostadsförsörjning åt alla, säger länsarkitekt Christina Gustavsson.

Läs även:

Lämna ett svar