Nykvarns nya äldreboende byggs på ”Skanskatomten”

av Katrin Nilsson
Ett av förslagen var att bygga äldreboendet i Tallparken vid det nuvarande äldreboendet Lugnet.

Nu är det beslutat i kommunfullmäktige att Nykvarns nya äldreboende blir på Norra stationsvägen, den så kallade ”Skanskatomten”. Kommunalrådet Anders Önbäck har hela tiden tyckt att detta var den bästa platsen.   

– Det har gått bra. Vi har klubbat igenom att det blev på Skanskatomten.

Kommunfullmäktige hade i den här omröstningen två förslag att ta ställning till, antingen att bygga på Norra stationsvägen Nykvarn 11:1 eller i Tallparken, som ligger invid det nuvarande äldreboendet Lugnet.  

Enligt den fördjupade analysen som gjorts av samhällsutvecklings- och näringslivskontoret med stöd av kommunledningskontoret är Nykvarn 11:1 den bästa platsen för äldreboendet.  

Som motivering pekar man på att det är nära till centrum. Man tar också upp att det inte finns några grönområden som behöver bevaras. Enligt en utredning kommunen gjort uppfyller placeringen också riktlinjerna enligt trafikbullerförordningen. 

Även Tallparken ligger centralt, men ett hinder för byggnationen kan enligt analysen vara att Tallparken idag används som grönområde. Tallparken omfattas av kommunens grönstrukturplan och är utpekad som socialt värdefull grönstruktur. Dessutom finns eventuellt en fornlämning i området, vilket behöver undersökas innan man skulle kunna gå vidare med byggnationer.  

Tallparken ligger omgivet av bostäder. Det är sex byggnader där de boende är sakägare och skulle kunna överklaga en detaljplan och därmed försena eller omkullkasta projektet. 

Anders Önbäck menar att en anledning till att Nykvarn 11:1 var det bästa förslaget är att man kommit så långt i processen med detaljplanen för området. Han tänker att det kan spara mycket tid.  

– Att ta fram en ny detaljplan skulle kunna gjort att vi fått vänta flera år längre innan boendet blev byggt. Nu skulle det kunna stå klart den här mandatperioden.  

Området på Norra stationsvägen är också kommunens mark, vilket Anders Önbäck tänker är en fördel. 

– Kommunen har en massa tomt där nere. Vi kommer äga äldreboendet och driva det själv. 

Platsbristen är redan stor inom äldreomsorgen, vilket är en anledning att det är viktigt att skyndsamt komma igång med bygget menar Anders Önbäck.  

– Det är många som har så mycket hemtjänst att de egentligen inte borde bo hemma och skulle vilja flytta till ett äldreboende, men de vill inte lämna Nykvarn.  

Som MT/Måsen tidigare skrivit om har det varit fler turer kring placeringen av äldreboendet i Nykvarn. Från början undersökte kommunen fyra stycken placeringar, varav Nykvarn 11:1 var en.  

Nykvarn äldreboende

Kommunförvaltningen som undersökte de fyra alternativen rekommenderade Norra stationsvägen, men placeringen fick kritik från flera partier, bland annat för att den låg för nära järnvägen.  

Fortfarande är det tre partier som är kritiska till placeringen och reserverar sig mot beslutet. Det är Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.  

Liberalerna lämnade också en skriftlig reservation där de underströk att sista ordet inte är sagt i den här frågan.  

Trafikverket anger 30 meter som gräns för hur nära man bör bygga bostäder vid ett järnvägsspår. Det uppfylls i den här planläggningen.  

Men Länsstyrelsen i Stockholm anger i ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” 50 meters avstånd till bostäder, vilket Liberalerna anför i sin motivering. 

”Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning presenteras i ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods”. Länsstyrelsen anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt dessa rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Skyddsavstånd för bostäder är 50 meter från järnvägens spårmitt.” Liberalernas skriftliga reservation 

Läs även:

Lämna ett svar