Strängnäs kommun undersöker möjligheten till stort logistikområde 

av Katrin Nilsson
Bilden på kommunens hemsida är ingen exakt angivelse för logistikområdets omfattning.

Daniel Artaeus, samhällsplanerare på Strängnäs kommun, har i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa ett stort logistikområde som börjar i anslutning till Strängnäs tätort och fortsätter ner till Grundbro.  

Det är Kilenkrysset som presenterat en vision om ett logistiknav för kommunen. Men just nu är planeringsarbetet i första fasen och ingenting är beslutat, betonar Daniel.  

– Många tänker att vi har ett förslag på ett program färdigt nu, men det kommer att krävas massor med utredningar och synpunkter från närboende som påverkas av det här innan.  

samma gång är delar av området redan planlagt och i ett pressmeddelande i början av mars tillkännagav Kilenkrysset att det tagits ett första spadtag med målsättningen att skapa ett stort logistiknav.  

Kilenkrysset hade just sålt 300 000 kvm lageryta i Strängnäs till Panattoni. I ceremonin deltog bland annat Fredrik Jagersjö Rosell, VD för Panattoni Sverige, Jan Persson, VD för Kilenkrysset och kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.  

På kommunens hemsida kan man läsa att man tar fram ett planprogram för Gorsinge-Biskopskvarn-Grundbro. 

”Målet är att skapa en hållbar, innovativ och attraktiv utveckling för olika verksamheter och logistik i den södra delen av Strängnäs tätort. I programmet kommer vi att undersöka de planmässiga förutsättningarna för att ändra markanvändningen för nya verksamhetsområden och logistikändamål. 

Exakt hur stort området skulle kunna bli kan Daniel idag inte säga men Kilenkrysset, som äger delar av marken, har alltså lämnat in ett förslag.  

– I den här visionen som aktören (Kilenkrysset red. anm.) har inkommit med till kommunen finns en tanke om att området ska kunna utvecklas till bortåt 1 100 hektar. Det är en idé, sedan ska ju det här undersökas och prövas. 

Som processen ser ut gör man just nu förstudier för att kunna lägga fram ett programförslag.  

– Vi är fortfarande i planeringsfasen.  

Kommunen behöver efter att man har gjort ett programförslag skicka ut det på samråd till sakägare, allmänheten med flera för att få deras synpunkter. I den händelse programförslaget antas går arbetet vidare med att göra detaljplaner. Detta kommer också att ta tid.  

– Det är väldigt långa tidsperioder framåt som vi pratar om. Innan vi har det första utkastet till program tror jag att vi är framme vid hösten 2025. Sedan ska det förslaget ut på samråd till allmänheten och berörda. Efter det kommer vi att revidera och bearbeta förslaget. Slutligen är det en beslutsprocess i kommunen som kommer ta sin tid i anspråk och då är vi säkert inne i våren 2026. 

Om logistikområdet genomförs kommer det att ta mycket mark i anspråk. Det är skogs- och strövområden som försvinner ifall planerna blir verklighet. I det förslag som Kilenkrysset gjort sträcker sig logistikområdet också ned förbi Hallmyra gård, som i så fall inte kommer att kunna ha sin verksamhet kvar där. 

Daniel kan inte i nuläget ge några specifika exempel men man kommer att undersöka och väga in ifall det finns skyddsvärd natur.  

Är det så att det finns naturvårdsintressen som är starka, behöver vi ta hänsyn till dem i fortsatt planering. 

Strängnäs kommun har också lagt fram ett förslag på vattenskyddsområde som ytmässigt kan komma att sammanfalla med planerna på logistikområdet.  

– Om skyddsområdet och reservvattentäkten vinner laga kraft är det en viktig förutsättning att ta med i planprogrammet. 

Daniel Artaeus vill poängtera att än så länge är det inget som är klart.  

– Från kommunens sida finns det inget förslag för hur det här området ska utvecklas. Det kommer att bli en lång process. Det kan skilja fullt ut eller till delar från tankegångarna som aktören har. Det vet vi inte i nuläget.  

Läs även:

Lämna ett svar