Gripsholms trädgårdsstad hänger fortfarande i luften 

av Katrin Nilsson
Det är Kruus hus som köpt marken där man nu planerar att bygga runt 300 bostäder på en 7,5 hektar stor yta.

Utvecklingen går långsamt för Gripsholms trädgårdsstad. Den första detaljplanen från 2018 överklagades. Även den andra blev överklagad och nu väntar kommunen på besked från mark– och miljödomstolen.  

– Det brukar ta ungefär ett halvår. Vi får nog besked runt årsskiftet, säger Daniel Quick, planarkitekt på Strängnäs kommun.

Gripsholms trädgårdsstad är tänkt att ta en del av den nuvarande golfbanan i anspråk. Det är Kruus hus som köpt marken,r man nu planerar att bygga runt 300 bostäder på en 7,5 hektar stor yta. Ambitionen är att området, som man döpt till Gripsholms trädgårdsstad, ska fortsätta där Mariefred idag tar slut och bli en del av stadsbebyggelsen.  

Det är fem privatpersoner som har överklagat den senaste detaljplanen. Till exempel är dragningen av vägen som går genom området föremål för kritik. Det handlar bland annat om problem med ökningen av trafik där det är promenad och cykelstråk och att man inte beaktat de som redan idag bor i området. 

Anslutningen till området från väg 223 vid infarten till Gripsholmsskolan är enligt detaljplanen tänkt att bli av typ C med vänstersvängsfält. Detta är ett utformningsförslag där det kan ske små justeringar.

Genomfartsvägen kommer ligga väldigt nära Klaraborg 1, vilket innebär en kraftig ökning av biltrafik nära huset. Jag vill att det görs en konsekvensbeskrivning för redan befintlig bebyggelse.”(överklagan person 1) 

Även placeringen av anslutningen till området från väg 223 vid infarten till Gripsholmsskolan har tagits upp som problematisk. 

Vi har tidigare föreslagit att infarten till det nya området ska ske från Läggestahållet.” (överklagan person 1) 

Flera av överklagandena ifrågasätter om den nya trafiklösningen kommer att vara säker för barnen från bland annat Gripsholmsskolan.  

”De barn som har bråttom till bussen är kanske inte alltid de mest disciplinerade trafikanterna…500 små och stora barn som ska korsa vägen just här för att komma till och från hållplatserna, eller till och från idrottsplatsen. Man åsidosätter helt kravet på en trafiksäker situation för dessa barn.” (överklagan person 2) 

Mer än en anmärker på att det inte inkluderats en trafikutredning.  

Vi anser att det saknas en trafikutredning i underlaget för beslutet. I antagandehandlingarna finns endast en bullerutredning av WSP och ett ställningstagande av Trafikverket.” (överklagan person 3) 

Statens fastighetsverk som överklagade tidigare detaljplan har inte överklagat den här. Däremot hade de flera synpunkter under samrådet. Det gällde också bland annat trafiksäkerheten för barnen i Gripsholmsskolan. 

Orsaken till att SFV inte ser detta läge som möjligt för en större andel av trafiken är att den här vägen leder fram till en förskola och grundskola med ett stort antal elever och förskolebarn och att då öka trafiken i detta läge blir ohållbart ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.” 

Statens fastighetsverk vill också värna om miljön kring Gripsholms slott och Kungsladugården, vilken eventuellt kommer att byggas upp igen.  

Platsen för trafikanslutningen och den nya vägen ligger alltför nära Gripsholms slottsområde. Den i detaljplanen föreslagna vägdragningen direkt väster om Kungsladugårdsområdet och gränsen för det statliga byggnadsminnet Gripsholms slott påverkar det kulturhistoriska värdet negativt genom att den lantliga upplevelsen och sambandet mellan Kungsladugården och intilliggande öppna ytor bryts av med en asfalterad väg och cirkulationsplats med skyltning och vägbelysning”  

SFV ser som ett alternativ att istället på kort sikt använda Skogsborgsvägen och på lång sikt bygga en väg som ansluter vid Gamla Strängnäsvägen.  

Redan 2018 överklagades den första detaljplanen. Även den andra blev överklagad och nu väntar kommunen på besked från mark- och miljödomstolen.

”Om området för Skogsborgsvägen ingår i den nya detaljplanen och anordnas som allmän gata kan tills vidare detta vara den anslutning som området försörjs av. På längre sikt föreslås att en ny anslutning till området Gripsholms backar planeras och utförs från gamla Strängnäsvägen, västnordväst om området.” 

En skillnad från förra detaljplanen är att det under en viss tid av byggperioden var tänkt att man skulle kunna använda Skogsborgsvägen som infart. Genomfartsvägen skulle inte behöva byggas förrän 100 bostäder hade tillkommit. 

– Det resonemangen är inte med i det senaste planförslaget och Skogsborgsvägen ingår inte i detaljplanen. Nu är det en förutsättning att anslutningen till väg 223 är den enda och huvudsakliga infartsvägen till planområdet.  

Trafiklösningen vid den planerade ut- och infartsvägen vid väg 223 var det som mark– och miljödomstolen hade anmärkningar på i den förra detaljplanen. Bland annat bedömde domstolen att det var oklart ifall vägen skulle kunna byggas.  

– Det fanns synpunkter på att det inte var tillräckligt säkerställt att den här anslutningen skulle komma till ifall trafikverket var tvungna att ta fram en vägplan.  

Men i samband med den senaste detaljplanen kom trafikverket med ett ställningstagande att genomförandet kan ske som SO-åtgärd (små och okomplicerade åtgärder), vilket innebär att vägplan inte behöver tas fram, förklarar Daniel.  

– Kommunen har skrivit ett genomförandeavtal med trafikverket, som reglerar ansvaret för trafiklösningen, så det anser vi säkerställt nu. 

Om kommunen får rätt i domstolen, är det tre veckors period när man kan överklaga beslutet. Sker det inte kommer den här detaljplanen att vinna laga kraft.  

– I så fall skulle bygget kunna komma igång nästa höst, uppskattar Daniel.  

Får de som överklagat detaljplanen rätt kan kommunen välja att överklaga till mark– och miljööverdomstolen eller dra tillbaka planen och revidera den. 

Läs även:

Lämna ett svar