Kontakt

Redaktionen

CHEFREDAKTÖR

 

Jennifer Lundkvist

jennifer@masenredaktionen.se

 

REPORTRAR

 

Katrin Nilsson
katrin@masenredaktionen.se

 

Barbro Holmberg
barbro@masenredaktionen.se

 

Malin Rosén

malin@masenredaktionen.se


ALLMÄN KONTAKT

Tips/insändare/allmänna frågor:
redaktion@masenredaktionen.se

 

Prenumerationer:
prenumeration@masenredaktionen.se
070-680 06 32

 

Annonser:
annons@masenredaktionen.se
079-056 55 59

PRENUMERATIONSANSVARIG

 

Maryam Mohammad
070-680 06 32
prenumeration@masenredaktionen.se


SÄLJARE

 

Malin Johanzon
079-056 55 59
annons@masenredaktionen.seANSVARIG UTGIVARE

 

Klara Löfving

klara@masenredaktionen.se

 


ÄGARE

Öfre Slotts Media AB